Какво е CMR?

CMR е международна товарителница, която служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния разтоварен пункт. Може да се определи и като тристранен договор, страни по които са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. Образецът на международната товарителница CMR представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части.
С най-голяма отговорност по силата на тази международна товарителница е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за евентуална забава при доставянето му.