МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ за международен превоз на стоки под покритието на Карнети ТИР

Ратифицирана с указ No. 1144 на Държавния съвет от 29.07.1977 г. Обн., ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. В сила за България от 20.04.1978 г.