Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФИРМА „ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Тези общи условия са съставна част на всички заявки за транспорт от страна на ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ( наричан по- долу товародател) към превозвачи/подизпълнители (наричани по-долу превозвач) и се считат за договорени между страните с приемането за изпълнение на заявката за транспорт.

 • 1. Общи условия
  • 1.1 Този превоз е подчинен на условията на конвенциите CMR и TIR /когато това е необходимо/ с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации.
  • 1.2 Превозвачът е отговорен съгласно CMR конвенцията. Превозвачът трябва да има валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ (CMR застраховка) за автомобила/ремаркето, с който ще извършва транспорта. Ако няма такава, отговаря до пълния размер на липси, повреди и щети по превозваната стока.
  • 1.3 Автомобилът трябва да бъде технически изправен,с чист и здрав под,чисто товарно помещение,здрав брезент,с товароносимост,съгласно заявения за превоз товар + 3,5 тона /при механизирано товарене с електрокар/.
  • 1.4 Превозвачът трябва да осигури необходимите разрешителни, пътни такси и визи, необходими за извършването на превоза от мястото на товарене до мястото на разтоварване, а също така и за преминаването през транзитните държави.
  • 1.5 Превозвачът трябва да изпълни заявката със собствен автомобил. Наемането на подизпълнител е допустимо само след нашето предварително изрично писмено разрешение. При неспазване на това условие Превозвачът дължи неустойка в размер на 1000 евро за всяко отделно нарушение.
  • 1.6 Забранено е дотоварването на автомобила без наше писмено съгласие, с какъвто и да е друг товар, освен описания в тази заявка. При неспазване на това условие дължите неустойка в размер на 5000 евро за всяко отделно нарушение.
  • 1.7 С приемането на настоящата заявка Превозвачът дава съгласието си в случай на възникнала рекламация за липси и/или вреди или при всякакъв друг вид несъответствия по условията за транспорт, да задържим изплащането, на която и да е или на всички дължими суми към него до изясняване на обстоятелствата по случая. След уточняване на казуса и подписване на двустранен протокол, който урежда изцяло финансовите ни взаимоотношения, ние в срок от 5 работни дни ще заплатим всички дължими суми към Превозвача, като от тях ще приспаднем сумата на рекламационната претенция.
  • 1.8 Превозвачът трябва да ни информира писмено за местоположението на автомобила ежедневно най-късно до 10:00 часа местно време. При липса или при подаване на грешна информация за товаренето, движението или разтоварването на автомобила ще ви бъде наложена неустойка в размер на 150 евро за всяко едно неизпълнение.
  • 1.9 Превозвачът трябва да ни информира писмено за всички закъснения на транспорта, всякакви отклонения от нормалния маршрут, както и възможни допълнителни разходи /в т.ч. за претоварване, веднага щом получи информация за това. Ние заплащаме само допълнителни разходи, за които предварително сме били уведомени и сме се съгласили с тях.
  • 1.10 Превозвачът трябва да ни информира писмено за очакваната дата на пристигане на автомобила, най-късно 1 ден преди деня за разтоварване, до 12:00ч. местно време.
  • 1.11 Свободно време за товарене и разтоварване, в т.число митническо оформяне – 24 часа за страни от Евросъюза; 48 часа за страни извън Евросъюза (с изключение на Събота, Неделя и официалните празници).
  • 1.12 Претенции за неустойка ще бъдат приемани само срещу представено CMR и Standing Card със съответната забележка върху тях за дата и час на пристигане/заминаване на автомобила.
  • 1.13 Претенции за неустойка не се приемат, ако автомобилът не е спазил сроковете за товарене и разтоварване, посочени в заявката.
  • 1.14 В случай на забава от страна на превозвача да натовари и/или разтовари товара ще му бъде начислена неустойка в размер на 150 евро, като за всеки започнат ден забава допълнително ще му бъдат начислявани по 150 евро. Тази сума не ни ограничава да претендираме и допълнителните разходи, възникнали в резултат на закъснението на превозвача.
  • 1.15 Ако до 1 час след получаване на заявката, не изпратите възражение или отказ от изпълнението й в писмен вид, то тя ще се счита за приета с всички посочени тук условия. Ако откажете транспортната заявка по факс или електронна поща по-късно от 1 час от получаването й, независимо дали изпълнението на транспорта е започнало или не, си запазваме правото да претендираме неустойка в размер на 500 евро.
  • 1.16 Превозвачът по конкретен транспорт няма право да предлага на клиента, получателя, изпращача на стоката или всякакви други спедиции или превозвачи, участващи в този транспорт, директно/персонално, чрез телефон, факс, чрез е-мейл или чрез трето лице, транспортни или спедиционни услуги при условия, подобни на тези в наша заявка, за период от минимум 1 година, считано от датата на последния такъв транспорт за ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ. При неизпълнение на условието, ще дължите неустойка в размер на 10000 евро, за всяко едно нарушение. При възникване вреди в по-голям размер, към Вас може да бъде предявен съдебен иск за остатъка от сумата.
  • 1.17 Превозвачът е отговорен за правилното и безопасно натоварване на автомобила, за претоварване на ос, за претоварване на автомобила и всички щети, причинени от необезопасено товарене и/или липсата на осигуряване на товара. При товарене и разтоварване, шофьорът трябва да провери дали състоянието и количеството на товара съответства на описаното в транспортните документи и заявката.Той е длъжен да отбележи върху транспортния документ всички несъответствия съгласно конвенциите CMR и TIR. За всяко забелязано от шофьора несъответствие трябва да ни информирате писмено незабавно и да изчакате нашия писмен отговор преди шофьорът да напусне мястото на товарене/разтоварване,в противен случай се освобождаваме от отговорност и няма да приемем предявени неустойки от Ваша страна.
  • 1.18 Превозвачът се задължава при транспортирането на стоки /фуражи, отпадъци и други неизчерпателно изброени тук стоки/, чиито превоз е подчинен на разрешителен или регистрационен режим и подлежи на текущ и/или последващ контрол от определените в законодателството компетентни органи, да води надлежно необходимата документация, съгласно законовите изисквания, и своевременно да ни я изпраща, спазвайки стриктно нащите инструкции, като ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ си запазва правото по всяко време да извършва самостоятелно проверки относно спазването на това задължение. В случай, че Превозвачът не изпълни посочените по-горе задължения, в резултат, на което срещу ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ е започнало производство за установяване на извършеното нарушение и санкционирането му или ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ вече е санкциониран от съответните копмпетентни органи, Превозвачът ще дължи на ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ неустойка в размер на максималната предвидена от закона,съответно в размер на наложената санкция.
  • 1.19 Страните признават разменената по факс или електронна поща кореспонденция за действитвлен договор в писмена форма. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Съюза на арбитрите в България , гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
  • 1.20 Приложимото право ще е българското, а езикът, на който ще се води производството-българският.
  • 1.21 Настоящите общи условия са задължителни и без изрично потвърждение от насрещната страна и имат силата на договор и в случаите, когато превозвача се позовава на други условия, различни от тези, има възражения по тях, или ги обяви за нищожни. Съответни насрещни условия на превозвача могат да придобият правна сила само след изрично писмено потвърждение от страна на товародателя
  • 1.22 Валидността на това споразумение остава непокътната до договарянето на изменение. За да имат правна сила евентуални изменения, трябва да бъдат в писмена форма и могат да засягат само отделни точки, но не и цялостното съдържание на настоящите общи условия
  • 1.23 Заявката е строго конфеденциална и не следва да бъде показвана и разгласявана на трети страни.
 • 2. Международни договори и конвенции
  • 2.1. Този превоз е подчинен на условията на конвенциите CMR и TIR /когато това е необходимо/, с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации.
  • 2.2. Превозвачът е отговорен съгласно CMR конвенцията, автомобилът да има валидна CMR
   застраховка.
  • 2.3. Превозвачът е задължен преди началото на всеки транспорт да ни изпрати валидна CMR
   застраховка. В случай че не разполага с такава,е длъжен преди началото на всеки транспорт да ни уведоми за това, за да можем ние да го застраховаме за негова сметка. Ако не бъде спазена тази договореност, превозвачът отговаря в неограничен размер, съгласно общите законови нормативи.
  • 2.4. При превоз на опасни товари селдва да бъдат изпълнени всички разпоредби, предвидени в АДР конвенцията.
 • 3. Задължения на превозвача
  • 3.1. Автомобилът трябва да бъде технически изправен, с чист и здрав под, чисто товарно помещение, здрав бризент и товароносимост, съгласно заявения за превоз товар /+ 3,5 тона при механизирано товарене с електрокар/.
  • 3.2. Превозвачът трябва да осигури необходимите разрешителни, пътни такси и визи, необходими за извършването на превоза от мястото на товарене до мястото на разтоварване
  • 3.3. Превозвачът трябва да изпълни заявката със собствен автомобил. Наемането на подизпълнител е допустимо само след нашето предварително изрично писмено разрешение.
  • 3.4. Вие отговаряте към нас като пръв превозвач. Ангажираните от Вас подизпълнители, след нашето изрично писмено позволение, са Ваши превозвачи и Вие носите отговорност за тях.
  • 3.5. Пренатоварване на стоката на друг автомобил е разрешено след нашето предварително изрично писмено потвърждение. Без нашето съгласие превозвачът е длъжен да заплати всички настъпили липси, повреди и щети по товара, ако няма такива превозвачът дължи неустойка в размер 150 евро.
  • 3.6. В случаите, когато е договорено ангажирането на целия автомобил, дотоварването на автомобила с какъвто и да е друг товар, освен описания в тази заявка, е забранено. При неспазването на тази договарка дължите неустойка в размер на договореното навло за всяко отделно нарушение.
  • 3.7. Превозвачът трябва да ни информира писмено за местоположението на автомобила ежедневно, най-късно до 10.00 ч. местно време. При липса или при подаване на грешна информация за товаренето, движението или разтоварването на автомобила, ще ви бъде наложена неустойка в размер на 150 евро за всяко едно неизпълнение.
  • 3.8. Превозвачът трябва да ни информира писмено за всички закъснения на транспорта, всякакви отклонения от нормалния маршрут, както и възможни допълнителни разходи /в т.ч. за претоварване/,веднага щом получи информация за това. Ние заплащаме само допълнителни разходи, за които предварително сме били уведомени , и сме се съгласили с тях.
  • 3.9. Превозвачът трябва да ни информира писмено за очакваната дата на пристигане на автомобила,най-късно 1 ден преди деня за разтоварване, до 12:00ч. местно време.
  • 3.10. Свободно време в полза на товародателя за товаро-разтоварни операции, в това число и
   митническо оформяне – 48 часа
  • 3.11. Претенции за неустойка не се приемат, ако автомобилът не е спазил сроковете за явяване на товарен и разтоварен пункт.
  • 3.12. В случай на забава от страна на превозвача да се яви на товарен и/или разтоварен пункт ще му бъде начислена неустойка в размер на 150 евро, за всеки започнат ден забава. Тази сума не ни ограничава да претендираме и допълнителните разходи, възникнали в резултат на закъснението на превозвача
  • 3.13. Превозвачът е длъжен да гарантира, че всички транспортни и технически средства, помощни, предупредителни, предпазни и укрепителни материали, съоръжения и оборудване, контролни и протоколиращи уреди, използвани за извършването на договорения транспорт, са в безупречно техническо състояние и отговарят на изискванията в държавите на преминаване
  • 3.14. Превозвачът е длъжен да осигури всички разрешителни и лицензи, необходими за извършването на транспорта.
  • 3.15. При транспортирането на опасни товари превозвачът гарантира , че водачите на превозни средства са обучени и притежават лиценз съгласно закона, и транспортните средства са снабдени с необходимия за съответния транспорт пълен комплект основни и индивидуални средства за защита с валиден срок на годност, съгласно Конвенцията ADR
  • 3.16. Превозвачът отговаря за сигурноста на товара по време на целия транспорт и е задължен да контролира и доукрепва товара съгласно нормите за безопасност
  • 3.17. Превозвачът отговаря за правилното подреждане на товара при натоварване, с целнедопускане на осово претоварване.
  • 3.18. Не е разрешено камиони с товар да се паркират или оставят без надзор на неохраняеми паркинги.
  • 3.19. При ПТП, кражба, щети от всеки вид, разлики в количество при товарене, невъзможност за доставка, респ. закъснение на доставката и всякакви остоятелства, които биха довели до неизпълнение на договорените условия за превоз, превозвачът е длъжен незабавно да ни уведоми по телефона, а след това и в писмен вид.
  • 3.20. При ПТП, пожар или кражба превозвачът е длъжен да уведоми и местните ограни на полицията.
  • 3. 21. Съгласно чл.8 от Конвенцията CMR, превозвачът е задължен при приемането на товара да провери правилността на вписаните в товарителницата данни относно броя на колетите и видимото външно състояние на стоката и нейната опаковка. Ако не разполага със средства за проверка състоянието на товара, превозвачът вписва в товарителницата забележки, които трябва да обоснове.
  • 3.22. Компенсации за престой ще бъдат признавани от нас само на основание предварително писмено споразумение. Предявена претенция за компенсиране на престой няма силата на споразумение. Компенсации за престои се изплащат само за работни дни (понеделник-петък). За съботни, неделни и празнични дни не се изплащат компенсации
  • 3.23. В случай, че не спазите термина за натоварване, ние имаме правото за Ваша сметка да подадем за натоварване друг автомобил.
  • 3.24. Безрезервната защита на интересите на клиента и спазването на търговския неутралитет са неотменима част от всяка заявка за транспорт. На превозвача се забранява да влиза в пряк или опосредстван контакт с клиента или с изпращача, респ. получателя на стоката с цел сключване на бъдещи търговски или транспортно-спедиционни договори и сътрудничество. Забраната влиза в сила от момента на приемане на заявката и е валидна 1 година след приключването на транспорта. Ако превозвачът наруши това условие на договора и влезе в пряк или опосредстван контакт с клиента или с изпращача, респ. получателя на стоката, товародателят има право да иска обезщетение в размер 10000 евро, за всяко едно нарушение. При възникване вреди в по-голям размер, към Вас може да бъде предявен съдебен иск за остатъка от сумата.
 • 4. Мерки за предотвартяване на контрабанда
  • 4.1. Шофьорът трябва да присъства по време на товаренето на автомобила до неговото пломбиране и е длъжен да отбележи върху транспортния документ всички несъответствия съгласно конвенциите CMR и TIR.
  • 4.2. Ако е пломбиран с митническа пломба, тя може да бъде свалена само от митнически служител в получаващото митническо бюро.
  • 4.3. При всички случаи, пломбата може да бъде свалена само от митнически власти и/или получателя на стоката на мястото на разтоварване.
  • 4.4. Шофьорът не трябва да допуска контрабандна стока /цигари, алкохол и др./ или хора, в кабината или товарното помещение на автомобила.
  • 4.5. При подозрение за контрабанда трябва незабавно писмено да ни уведомите.
  • 4.6. В товарното помещение трябва да се намира само описания в траснпортните документи товар. При несъответствие на товара с посоченото в транспортните документи и/или заявката за транспорт, трябва писмено да ни уведомите незабавно.
  • 4.7. Превозвачът е отговорен за всички действия на шофьора.
  • 4.8. В случай на контрабанда, Превозвачът е изцяло отговорен за всички глоби и последствия съгласно законодателството, освен това си запазваме правото да предявим претенция в размер на 50 000 евро, както и да задържим изплащането на която и да е или на всички дължими суми по извършени към настоящия момент транспорти.